فهرست محصولات بر اساس کمپانی SD Fine هند

در صفحه
615,250 ریال
0 نقد و نظر

Trichlo acetic acid

615,250 ریال
0 ریال
0 نقد و نظر

Perchloric acid 60%

0 ریال
139,150 ریال
0 نقد و نظر

Wright's (Solution)

139,150 ریال
1,035,000 ریال
0 نقد و نظر

Triton X 100-40632

1,035,000 ریال
762,450 ریال
0 نقد و نظر

O-Cresol

762,450 ریال
1,569,750 ریال
0 نقد و نظر

m-Cresol

1,569,750 ریال
2,117,150 ریال
0 نقد و نظر

Thioglycerol 90%

2,117,150 ریال
724,500 ریال
0 نقد و نظر

Ponceau

724,500 ریال
845,250 ریال
0 نقد و نظر

Rose bengal

845,250 ریال
673,900 ریال
0 نقد و نظر

Sudan black

673,900 ریال
301,300 ریال
0 نقد و نظر

Methylene blue for microscopy

301,300 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 51 محصول