بانک اطلاعاتی صنایع شیمیایی 56 محصول در این شاخه وجود دارد.

در صفحه
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع الياف مصنوعي کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده موادشيميائي ازصمغ گياهان کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع روغنهاي روانكار(روغن حل شونده ) کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مواد افزوني بتون کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده فراورده هاي موردمصرف در عكسبرداري وعكاسي کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مواد شيميايي بكاررفته درجوشكاري,لحيم كاري و ابكاري کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع چسب از موادشيميائي کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع لعاب وموادمصرفي در رنگ کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع لاك و وارنيش کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع مركب وجوهر کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده بتونه ودرزگيروسايرفراورده هاي اماده كننده سطوح کشور

0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده استري رنگ وروغن جلاوپوششهاي مشابه کشور

نمایش 1 - 12 مورد از 56 محصول