فهرست محصولات بر اساس کمپانی Sinchem

در صفحه
960,250 ریال
0 نقد و نظر

Triethylamine

960,250 ریال
589,950 ریال
0 نقد و نظر

Polyethylene glycol 6000

589,950 ریال
247,250 ریال
0 نقد و نظر

Methyl Red

247,250 ریال
411,700 ریال
0 نقد و نظر

Phenol red

411,700 ریال
1,495,000 ریال
0 نقد و نظر

Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS)

1,495,000 ریال
411,700 ریال
0 نقد و نظر

Sulfur, powder

411,700 ریال
254,150 ریال
0 نقد و نظر

sodium hydroxide هیدروکسید سدیم

254,150 ریال
448,500 ریال
0 نقد و نظر

Sodium sulfate anhydrous

448,500 ریال
448,500 ریال
0 نقد و نظر

Sodium acetate 3H2O

448,500 ریال
508,300 ریال
0 نقد و نظر

saccharose

508,300 ریال
579,600 ریال
0 نقد و نظر

potassium hydroxide پتاسیم هیدروکساید

579,600 ریال
762,450 ریال
0 نقد و نظر

Potassium chloride

762,450 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 30 محصول