مواد شیمیایی 1101 محصول در این شاخه وجود دارد.

مواد شیمیایی
در صفحه
0 نقد و نظر

Na2MoO4.2H2O Mo > 38.5%                          PH 5% < 9                          خلوص> 99.5 % نامحلول درآب<0. 1%

0 نقد و نظر

Potassium iodate extra pure FCC

0 نقد و نظر

SODIUM BROMIDE estrapure AR

0 نقد و نظر

Triethylamine

0 نقد و نظر

Polyethylene glycol 6000

0 نقد و نظر

Methyl Red

0 نقد و نظر

Phenol red

0 نقد و نظر

Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS)

0 نقد و نظر

Sulfur, powder

0 نقد و نظر

sodium hydroxide هیدروکسید سدیم

0 نقد و نظر

Urea,granular

نمایش 1 - 12 مورد از 1101 محصول