مواد شیمیایی 1101 محصول در این شاخه وجود دارد.

مواد شیمیایی
در صفحه
287,500 ریال
0 نقد و نظر

Na2MoO4.2H2O Mo > 38.5%                          PH 5% < 9                          خلوص> 99.5 % نامحلول درآب<0. 1%

287,500 ریال
2,287,350 ریال
0 نقد و نظر

n-Propyl alcohol

2,287,350 ریال
654,350 ریال
0 نقد و نظر

Potassium iodate extra pure FCC

654,350 ریال
224,250 ریال
0 نقد و نظر

SODIUM BROMIDE estrapure AR

224,250 ریال
960,250 ریال
0 نقد و نظر

Triethylamine

960,250 ریال
589,950 ریال
0 نقد و نظر

Polyethylene glycol 6000

589,950 ریال
247,250 ریال
0 نقد و نظر

Methyl Red

247,250 ریال
411,700 ریال
0 نقد و نظر

Phenol red

411,700 ریال
1,495,000 ریال
0 نقد و نظر

Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS)

1,495,000 ریال
411,700 ریال
0 نقد و نظر

Sulfur, powder

411,700 ریال
254,150 ریال
0 نقد و نظر

sodium hydroxide هیدروکسید سدیم

254,150 ریال
138,000 ریال
0 نقد و نظر

Urea,granular

138,000 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 1101 محصول