اسید و باز 109 محصول در این شاخه وجود دارد.

اسید و باز
در صفحه
615,250 ریال
0 نقد و نظر

Trichlo acetic acid

615,250 ریال
0 ریال
0 نقد و نظر

Perchloric acid 60%

0 ریال
648,600 ریال
0 نقد و نظر

Sulfuric acid سولفوریک

648,600 ریال
692,300 ریال
0 نقد و نظر

Sulfuric Acid Gr سولفوریک

692,300 ریال
3,749,000 ریال
0 نقد و نظر

Trifluoroacetic acid

3,749,000 ریال
182,850 ریال
0 نقد و نظر

Sulfuric acid, 98% سولفوریک

182,850 ریال
891,250 ریال
0 نقد و نظر

Propionic acid

891,250 ریال
1,524,900 ریال
0 نقد و نظر

Perchloric acid (60%), 60~62%    پرکلریک اسید

1,524,900 ریال
3,430,450 ریال
0 نقد و نظر

Methanesulfonic acid

3,430,450 ریال
3,430,450 ریال
0 نقد و نظر

Methacrylic acid

3,430,450 ریال
1,059,150 ریال
0 نقد و نظر

Sebacic acid

1,059,150 ریال
749,800 ریال
0 نقد و نظر

Myristic acid

749,800 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 109 محصول