ترکیبات آلی 270 محصول در این شاخه وجود دارد.

ترکیبات آلی
در صفحه
960,250 ریال
0 نقد و نظر

Triethylamine

960,250 ریال
589,950 ریال
0 نقد و نظر

Polyethylene glycol 6000

589,950 ریال
508,300 ریال
0 نقد و نظر

saccharose

508,300 ریال
3,032,550 ریال
0 نقد و نظر

N,N-1,2Dihydroxyethylene-bis-acrylamide

3,032,550 ریال
9,462,200 ریال
0 نقد و نظر

Tetrabutylammonium hydroxide هیدروکسید تترا بوتیل آمونیم

9,462,200 ریال
1,035,000 ریال
0 نقد و نظر

Triton X 100-40632

1,035,000 ریال
762,450 ریال
0 نقد و نظر

O-Cresol

762,450 ریال
1,569,750 ریال
0 نقد و نظر

m-Cresol

1,569,750 ریال
6,946,000 ریال
0 نقد و نظر

Sodium Lauryl sulfate

6,946,000 ریال
860,200 ریال
0 نقد و نظر

Methyl-4-hydroxybenzoate

860,200 ریال
6,131,800 ریال
0 نقد و نظر

fuchsin  

6,131,800 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 270 محصول